Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Druga edycja ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego „Kwiaty Polskie na Mazowszu”

informację przesłał Jarosław Miaśkiewicz

To hasło drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego. Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego i Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Konkurs rozpocznie się 1 marca 2013 roku i potrwa do 30 kwietnia 2013 roku. Intencją organizatorów konkursu plastycznego, III wydarzenia artystycznego „Kocham Polskę...” Władysław Ślewiński, jest uhonorowanie ojca malarza Kajetana Ślewińskiego, powstańca styczniowego oraz wszystkich ludzi walczących w powstaniach, wojnach, strajkach o Wolną Polskę. W konkursie swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci od lat 6, młodzież jak i osoby dorosłe, którzy wykonają rysunki, obrazy farbami, grafiki przedstawiające kwiaty w dowolnej interpretacji. Prace konkursowe mogą być wykonane: kredką, pastelami, ołówkiem, tuszem. Farbami: akwarelowymi, akrylowymi, plakatowymi, olejnymi.W formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz formy pracy konkursowej określa poniższy regulamin, Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego.  

Organizatorzy oczekują na zgłaszanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2013 roku. Należy je dostarczyć na adres biblioteki

                                     MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SOCHACZEWIE

                                                     ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew
                                                                    tel. (46) 862-46–61

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi na III wydarzeniu artystycznym „Kocham Polskę..." Władysław Ślewiński w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul Głowackiego 2. O czym organizatorzy powiadomią w stosownym terminie.

Podobnie jak miało miejsce w roku ubiegłym, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, zdecydował o ufundowaniu trzech nagród - zestawów malarskich dla laureatów II Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i średnia oraz dyplomów dla zwycięzców wszystkich kategorii.

Patronat honorowy nad imprezą i wydarzeniami kulturalnymi roku 2013, związanymi z światowej klasy artystą malarzem Władysławem Ślewińskim objęli: poseł na Sejm RP Maciej Małecki, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki oraz vice- burmistrz Marek Fergiński, starosta powiatu sochaczewskiego Tadeusz Koryś, proboszcz parafii w Mikołajewie ks. Janusz Zabłocki oraz wójtowie powiatu sochaczewskiego.

W tym konkursie przyznawana jest Nagroda imienia Władysława Ślewińskiego, podobnie jak w roku ubiegłym. 

Jarosław Miaśkiewicz

 

REGULAMIN

II  SOCHACZEWSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

im. Władysława Ślewińskiego

§ 1

Organizator

1. Organizatorami  II-go Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem  jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie   oraz  Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego  w  Witkowicach

Kontakt do Organizatorów:

Miejska Biblioteka Publiczna, 96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a, tel. 46 862-46-61

                                       www: bibliotekamiejska.sochaczew.pl

                                          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach,

96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5 m. 10

Prezes Jarosław Miaśkiewicz     tel. 46 86 172 18

a-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

strona www: slewinski.e-sochaczew.pl

 § 2

Zasięg konkursu

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla  wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3

Cel konkursu

1. Kształtowanie  wrażliwości na piękno krajobrazu Polski

2. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku ziemi ojczystej

3. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym  zaprezentowania ich talentu artystycznego w tematyce: pejzaż Mazowsza, motywy  kwiatowe w tradycji malarstwa polskiego

4. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy określonymi w niniejszym regulaminie, 

b) dotrzymanie terminu składania prac,

c) w przypadku osób niepełnoletnich wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel),

d) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,

Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)

Wyklucza się zgłoszenia  prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych  i /lub  przedstawianych na wystawach

Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich

Każda praca musi  być opatrzona metryczką zawierającą:

a) imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych),

b) wiek autora (autorów,  w przypadku prac rodzinnych),

c) adres i miejsce zamieszkania,

d) nr  telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail

e) w przypadku autorów niepełnoletnich konieczne jest podanie  imienia i nazwiska opiekuna,  nazwy szkoły oraz telefonu kontaktowego do opiekuna

Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 5

Forma pracy

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu  Konkursu : „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”. Obrazy kwiatów niech staną się inspiracją do stworzenia prac plastycznych w zaproponowanej przez Organizatorów formie.

Techniki:

a) rysunek – kredka, pastele, ołówek

b) obraz – farby olejne, plakatowe, akwarele

c) grafika – tusz

Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe-partout i niepodklejane od spodu.

Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane w wymiarach:  22x16 cm, 24x19 cm,  27x22 cm,  33x24 cm,  35x27 cm, 41x33 cm. Obrazy namalowane na blejtramach bez ram, nie oprawione.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych  z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką  lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości

§ 6

Termin nadsyłania prac, zasady przyznawania nagród

Ogłoszenie konkursu nastąpi  1 marca 2013 r. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dn. 30  kwietnia 2013 r.

Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Sochaczewie

ul. Żeromskiego 39a

96-500 Sochaczew

z dopiskiem : Konkurs plastyczny „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku  uszkodzenia prace  nie będą oceniane.

Laureaci  konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.

Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje Jury są ostateczne.

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

a) dzieci od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa),

b) od 13 do 15 lat (gimnazjum),

c) 16-do 19 lat (szkoły średnie),

d) prace rodzinne ( wyraźne opisane),

e) dorośli   (bez limitu wieku).

Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a) zgodność formy z wymogami regulaminu,

b) wkład pracy,

c) walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,

d) wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpi w  czerwcu 2013 r.  podczas III Wydarzenia Artystycznego  2013 r. „Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury przyzna nagrody w miarę posiadanych przez Organizatorów środków.

§ 7

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych  (strony internetowe Organizatorów).

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr  101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Uczestnicy mogą dobrowolnie przekazać prace na rzecz Organizatorów.

W przypadku nie odebrania prac plastycznych w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność organizatorów konkursu.

§ 8

Postanowienia  końcowe

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.