Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Poczet burmistrzów sochaczewskich - fragmenty przygotowywanej do druku najnowszej książki Bogusława Kwiatkowskiego

Spis treści

W okresie niewoli pruskiej (1793–1806)

W okresie zaborów przynależność terytorialno-administracyjna Sochaczewa przechodziła wiele zmian. W związku z reorganizacją ustroju miejskiego władze pruskie, pod które podlegał Sochaczew do 1806 roku zmierzały do likwidacji istniejących jeszcze w miastach odrębnych jurydyk szlacheckich oraz wójtostw i do utworzenia z całego miasta jednolitego organizmu podległego jednej władzy miejskiej. Administracja pruska dążyła także do ograniczenia roli samorządu miejskiego. Ograniczenia te wprowadzano stopniowo przez nominacje burmistrzów i urzędników, pełniących swe funkcje dożywotnio i otrzymujących wysokie wynagrodzenie z funduszów miejskich. Według pierwotnych założeń burmistrzowie mieli otrzymywać wysokie pensje. Tak, jak w każdym mieście, w Sochaczewie miał być mianowany – a nie jak dotychczas wysuwany przez mieszczan kandydat na burmistrza do zatwierdzenia przez władzę nadrzędną – przez kamerę burmistrz policyjny. Poprzednia, używana od 2. połowy XVIII wieku nazwa: Prezydent miasta Sochaczewa, została zaniechana. Przywrócono natomiast niemiecką nazwę burmistrza. Na objęcie posady burmistrza policyjnego nie mieli szans Polacy. Burmistrza Józefa Godlewskiego Prusacy pozbawili funkcji w 1796 roku. W jego miejsce mianowali Niemców, najpierw niejakiego Speera (burmistrz sochaczewski w latach 1796–1800), a potem Friedricha (burmistrz sochaczewski w latach 1800–1806).

Kompetencje burmistrza (niem. Bürgermeister) były szerokie. Pełnił on niemal nieograniczoną władzę w mieście. Jego głos przeważał zawsze i mógł on wstrzymywać wszystkie uchwały i zarządzenia podjęte przez magistrat. Do zadań burmistrza należało podejmowanie decyzji w sprawach administracyjnych i policyjnych. Odpowiadał on za porządek i bezpieczeństwo w mieście, utrzymanie dróg i mostów, pobór podatków, rozkwaterowanie wojska w czasie jego przemarszów, przeprowadzanie spisów ludności, zasiewów, bydła oraz inne posługi wymagane prawem, jak wydawanie różnych zaświadczeń miejscowej ludności. Poza burmistrzem do miasta przybyło również wielu innych pruskich urzędników, zarówno do administracji ogólnej, jak i do sądownictwa. [Więcej informacji o burmistrzach Sochaczewa i ich działalności w okresie niewoli pruskiej znajdzie Czytelnik w przygotowywanej książce autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego „Poczet burmistrzów sochaczewskich”]