Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Bogusław Kwiatkowski

Niezależne Internetowe Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa (www.bkwiatkowski.pl) to kolejna inicjatywa o charakterze popularno-naukowym Bogusława Kwiatkowskiego - z wykształcenia m.in. archeologa i historyka (Uniwersytet Warszawski w Warszawie) i muzealnika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), z wykonywanego zawodu dziennikarza radiowego i prasowego, autora kilkuset artykułów, kilku książek i albumów poświęconych historii Sochaczewa, autora wielu audycji radiowych, w tym również poświęconych historii, odkrywcy wielu nieznanych faktów z dziejów Sochaczewa. Autor w swoich badaniach dotarł w Tajnym Archiwum Watykańskim do bulli papieskich wzmiankowujących Sochaczew, ustalił na podstawie odkrytych dokumentów dokładną datę wysadzenia kościoła Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie, w wyniku wieloletnich badań ustalił prawie kompletną listę sochaczewskich starostów i kasztelanów, pełną od końca XVIII wieku listę sochaczewskich burmistrzów i proboszczów, prawie pełną od 1918 roku listę sochaczewskich radnych miejskich, powiatowych i gminnych, na nowo przypomniał i przybliżył datę konsekracji sochaczewskiego kościoła Matki Bożej Różańcowej, na nowo odkrył niezauważaną dotąd datę pierwszej wzminaki o Sochaczewie jako mieście, dotąd uważano, że był to rok 1368, wobec akcji popularyzatorskiej prowadzonej przez autora podaje się obecnie datę 1324, odkrywając w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie archiwalne dokumenty uściślił dokładnie datę powstania cmentarza przy obecnej ulicy Traugutta i obalił podawaną dotąd informację, że grunty pod sochaczewski cmentarz ofiarował August Radwan).

Bogusław Kwiatkowski wciąż przeszukuje polskie i zagraniczne archiwa państwowe, kościelne i prywatne. Posiada chyba największą w Polsce kolekcję (oryginałów, kopii, skanów) pocztówek, zdjęć i dokumentów prywatnych i urzędowych (5 276 sztuk na dzień 1 listopada 2011 r.) dotyczących dziejów miasta Sochaczewa. Jego zainteresowania, jeśli chodzi o dzieje Sochaczewa koncentrują się ostatnio wokół problematyki genealogicznej i problematyki nieruchomości polskich i pożydowskich zagrabionych w 1939, 1940 i 1941 roku przez hitlerowców i przejętych później po wojnie przez władze komunistyczne. Kolejnymi obszarami interesującymi Bogusława Kwiatkowskiego jest problematyka władzy (urząd burmistrzowski, starościński, kasztelański, proboszczowski) w Sochaczewie, administracja samorządowa i kościelna, I i II wojna światowa.   

Dziełem jego życia w zakresie badawczym jest już rozpoczęta przed kilku laty (obliczona przynajmniej na kilkanaście lat) praca mająca za zadanie zebranie materiałów, opracowanie tekstu i wydanie w formie książkowej całych dziejów Sochaczewa, od jego początków po dzień współczesny. W ramach projektu „Dzieje Sochaczewa” planowane jest wydanie w kilkunastu tomach pełnego opisu dziejów Sochaczewa i ludzi, którzy odcisnęli piętno na życiu miasta na przestrzeni dziejów. Dla znacznej części publikacji przyjęto chronologiczny układ tomów, tzn. każdy z nich jest poświęcony jednemu okresowi dziejów. Większość tomów ma czytelną i powtarzalną strukturę. W obrębie każdego tomu zastosowano bowiem taki sam układ problemowy (dzieje polityczne, terytorium i administracja, ludność, gospodarka, życie codzienne ludności).

Nieodłączną częścią każdego tomu jest wybór źródeł do dziejów Sochaczewa zawierający teksty (m.in. dokumenty wydane przez królów, książąt, papieży, arcybiskupów, biskupów, burmistrzów, starostów, wójtów, kasztelanów, wojewodów, fragmenty inwentarzy i protokołów lustracji starostwa sochaczewskiego, rejestry podatkowe, obwieszczenia władz, protokoły wizytacyjne parafii sochaczewskiej, fragmenty protokołów z wybranych posiedzeń rad miejskich, powiatowych) w języku łacińskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, zachowane w oryginałach lub kopiach, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Sochaczewa lub wydane w Sochaczewie. Publikacja zawiera bogaty, starannie dobrany i często unikatowy materiał ilustracyjny. Znaczna większość z nich będzie publikowana po raz pierwszy. Ścisłe i przemyślane powiązanie słowa z obrazem ma nie tylko uatrakcyjnić tekst, lecz również ułatwić zrozumienie mechanizmów przemian historycznych, jakie dokonywały się w dziejach Sochaczewa. Nawet powszechnie znane i kojarzone z miastem, a reprodukowane w książce fotografie mogą zostać odczytane na nowo dzięki zestawieniu z tekstami poświęconymi jego dziejom. Całość publikacji dopełniają indeksy: osobowy i geograficzny. Wszystko to pozwala na sprawne odszukiwanie zawartych w książce informacji.

Planowane tytuły publikacji:

 • TOM 1    NAJDAWNIEJSZE DZIEJE SOCHACZEWA
 • TOM 2    W OKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO (1202–1476) - wydany
 • TOM 3    W OKRESIE I RZECZYPOSPOLITEJ (1476–1793)
 • TOM 4    CZAS ZABORÓW (1793–1918)
 • TOM 5    DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE (1918–1939)
 • TOM 6    II WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945). CZĘŚĆ I (WRZESIEŃ 1939) - w przygotowaniu do druku
 • TOM 6    II WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945). CZĘŚĆ II (OKUPACJA)
 • TOM 7    W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ (1945–1989)
 • TOM 8    DZIEJE NAJNOWSZE
 • TOM 9    LISTY CHRONOLOGICZNE
 • TOM 10  BIBLIOGRAFIA
 • TOM 11  KALENDARIUM WYDARZEŃ MIASTA SOCHACZEWA
 • TOM 12  POCZET BURMISTRZÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 13  POCZET STAROSTÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 14  POCZET KASZTELANÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 15  POCZET PROBOSZCZÓW SOCHACZEWSKICH                                                                                                                                                                                                                  

Dotychczas ukazały się następujące pozycje książkowe autora poświęcone Sochaczewowi:

B. Kwiatkowski, Parafie dawnego dekanatu sochaczewskiego, Paprotnia 1998.

B. Kwiatkowski, Dzieje parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2003.

B. Kwiatkowski, Dzieje Sochaczewa, t. 2: W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), Sochaczew 2007.

B. Kwiatkowski, Pani Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 2007.

 

Poza tym ukazały się inne historyczne pozycje książkowe Bogusława Kwiatkowskiego: 

B. Kwiatkowski, Poczet faraonów, Paprotnia 1998.

B. Kwiatkowski, Poczet faraonów. Życie, legenda, odkrycia, Warszawa 2002.

B. Kwiatkowski, Mumie. Władcy, święci, tyrani, Warszawa 2005.