Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Paweł Fijałkowski, Archeologia Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 1987

Archeologia_Ziemi_SochaczewskiejZiemia od najdawniejszych czasów gromadzi w sobie nieustannie ślady działalności ludzkiej. Znaczna ich część ulega rozpadowi, a pozostałe trwają jako świadectwa przeszłości, nazywane przez naukowców źródłami archeologicznymi. {nomultithumb}

Przeszłość zapisana w ziemi budziła zainteresowanie już w odle­głych czasach, które same są przedmiotem badań archeologii. Bardzo często naukowcy rozkopujący prehistoryczną osadę stwierdzają, że jej mieszkańcy odnajdywali w ziemi, przy różnych okazjach, ślady obec­ności ludzi, którzy kilka lub kilkanaście stuleci wcześniej w tym miej­scu mieszkali lub grzebali swych zmarłych. W wielu kurhanach znaj­dujemy ślady wkopów, pozostawionych niekoniecznie przez ludzi nie wahających się rabować groby. Niestety trudno dziś rozstrzygnąć, na ile dawni mieszkańcy naszych ziem zdawali sobie sprawę z tego, że stykają się ze świadectwami minionych epok. Nie wiemy, czy wraz z przekazywanymi ustnie opowieściami, zarysowywały one w ich umy­słach obraz przeszłości. Posiadana przez nas świadomość dokumentalnego charakteru źródeł archeologicznych rodziła się bardzo długo. Jeszcze w XVIII stuleciu głoszono niekiedy poglądy, że znajdowane w ziemi prahistoryczne na­czynia są skamienielinami, a krzemienne siekierki śladami uderzeń pio­runa. Musimy jednak pamiętać o dokonujących się nieustannie prze­mianach obrazu naszej cywilizacji, które sprawiły, że przeszłość zapi­sana w ziemi lub rysująca się na jej powierzchni, była o wiele bliższa kulturowo, a więc łatwiejsza do „odczytania” dla ludzi zamieszkujących nasze ziemie przed tysiącem lub dwoma tysiącami lat, niż dla ludzi żyjących w czasach historycznych. Zdaje się więc, że był to raczej proces odrodzenia się w doskonalszej formie świadomości, która w jakimś skromnym wymiarze funkcjonowała w umysłach prahistorycznych mie­szkańców naszych ziem”. Niewielka objętościowo publikacja Pawła Fijałkowskiego w sposób popularny przybliża najważniejsze i najciekawsze odkrycia archeologiczne na Ziemi Sochaczewskiej do II wojny światowej.

 

s. 22, oprawa miękka, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}