Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Lista chronologiczna księży wikariuszy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim

Wikariusz, to słowo pochodzące z języka łacińskiego (vicarius) oznaczające zastępcę. W Kościele katolickim oznacza m.in. księdza wyznaczonego przez ordynariusza do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Od połowy XX wieku w Kozłowie Biskupim byli wikariusze. Sporadycznie pojawiali sie oni i we wcześniejszych okresach historycznych. W świetle zachowanych dokumentów w parafii oraz archiwach kościelnych i państwowych można odtworzyć kompletną listę wikariuszy z XX wieku. Warto tu przytoczyć co o wikariuszach parafialnych mówi Kodeks Kanoniczny Kościoła katolickiego, zawierający akty prawne obowiązujące w Kościele katolickim.

Według kanonu 545 § 1. „Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania pasterskiej posługi w parafii, można przydzielić proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólną z proboszczem radą i gorliwością oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi. § 2. Wikariusz parafialny może być ustanowiony czy to by świadczył pomoc w wypełnianiu całej posługi parafialnej albo w odniesieniu do całej parafii lub określonej jej części, lub w odniesieniu do określonego zespołu wiernych parafii, czy też by świadczył pomoc w wypełnianiu oznaczonej posługi równocześnie w kilku parafiach”.

Kanon 546 stanowi „Aby ktoś mógł ważnie być mianowany wikariuszem, winien posiadać święcenia prezbiteratu". Kanon 547 - "Wikariusza parafialnego swobodnie mianuje biskup diecezjalny, po wysłuchaniu, jeśli to uzna za pożyteczne, proboszcza lub proboszczów parafii, dla których go się ustanawia, a także dziekana z zachowaniem przepisu kan. 682, § 1".

Kanon 548 stanowi, że § 1. "Obowiązki i uprawnienia wikariusza parafialnego określone są, oprócz kanonów tego rozdziału, statutami diecezjalnymi a także pismem biskupa diecezjalnego, a szczegółowiej zdeterminowane zostają poleceniem proboszcza. § 2. Jeżeli co innego wyraźnie w piśmie biskupa diecezjalnego nie zastrzeżono, wikariusz parafialny z racji urzędu zobowiązany jest wspomagać proboszcza w całej posłudze parafialnej, z wyjątkiem odprawiania Mszy św. za lud, a także zgodnie z prawem zastępować proboszcza, jeżeli sprawa tego wymaga. § 3. Wikariusz parafialny przedstawia regularnie proboszczowi zamierzone lub podjęte poczynania pasterskie, tak żeby proboszcz i wikariusz lub wikariusze, mogli wspólnymi siłami wypełniać pasterską posługę w parafii, za którą razem są odpowiedzialni".

Kanon 549 - "Jeśli biskup diecezjalny czego innego nie postanowi zgodnie z przepisem kan. 533, § 3 i jeśli nie został ustanowiony administrator parafii, wtedy podczas nieobecności proboszcza należy zachować przepisy kan. 541, § 1. W takim wypadku wikariusz przejmuje również wszystkie obowiązki proboszcza, z wyjątkiem obowiązku odprawiania Mszy św. za lud". Kanon 550 - § 1. "Wikariusz parafialny jest obowiązany rezydować w parafii, a gdy został ustanowiony dla kilku parafii równocześnie, w jednej z nich. Jednakże na skutek słusznej przyczyny ordynariusz miejsca może zezwolić, by zamieszkał gdzie indziej, zwłaszcza w domu wspólnym dla wielu kapłanów, o ile nie ucierpi z tego powodu wykonywanie pasterskich zadań. § 2. Ordynariusz miejsca winien zatroszczyć się o to, by proboszcz i wikariusze praktykowali wedle możności jakąś formę życia wspólnego w domu parafialnym. § 3. Odnośnie do czasu wakacji, wikariusz ma takie samo prawo jak proboszcz. Kan. 551 - W odniesieniu do ofiar, jakie wierni składają wikariuszowi z okazji wykonywania pasterskiej posługi, należy zachować przepis kan. 531. Kan. 552 - Biskup diecezjalny lub administrator diecezji może dla słusznej przyczyny usunąć wikariusza parafialnego z zachowaniem przepisu kan. 682, § 2".

Niniejsza lista wikariuszy głównie z XX wieku powstała w wyniku poszukiwań autora w archiwum parafialnym i kościelnym. Pełniejsza lista wikariuszy z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim wraz z ich losami, zdjęciami, obszerną bibliografią źródłową znajdzie się w przyszłości w kolejnym tomie "Dziejów Sochaczewa" noszącym tytuł „Listy Chronologiczne".

1964-1965 ks. Stanisław Serżysko 

1965-1966 ks. Jan Gorgoń

1966-1967 ks. Stanisław Robak

1967-1968 ks. Stanisław Serowik

1978-1981 ks. Stanisław Mocarski

1981-1983 ks. Antoni Kulikowski

1983          ks. Andrzej Piekarczyk

1983-1984 ks. Janusz Kokietek

1984-1988 ks. Wojciech Kołakowski

1988-1990 ks. Kazimierz Szczurek

1989-1990 ks. Andrzej Kwiatkowski

1990-1993 ks. Andrzej Gołąb

1993-1995 ks. Arek Grodziski

1995-1996 ks. Grzegorz Kucharkiewicz

1996-1998 ks. Mariusz Minda

1998-2000 ks. Krzysztof Broniarek

2000-2001 ks. Stanisław Mocarski

2001-2002 ks. Jacek Litwin

2002-2003 ks. Jacek Wiśniewski

2003-2005 ks. Waldemar Majchrowski

2005-2006 ks. Adam Kwaśniak

2006-2007 ks. Wojciech Kmak

2007-2010 ks. Marcin Dyśko

od 2010     ks. Dariusz Drzewiecki